Máte zájem o naše výrobky za VELKOBCHODNÍ CENY  pro svůj obchod nebo firmu ? Kontaktujte nás telefonem 777 556 427 nebo emailem : info@mandarinpet.cz  

Obchodní podmínky

VELKE LOGO BEZ POZADI 

 

obchodní společnosti Marcela Filip - Mandarin Pet

se sídlem 250 63 Nový Brázdim 107

identifikační číslo: 480 838 36

Podnikatel je zapsán v Rejstříku živnostenského podnikání podle §71 odst.2 živnostenského zákona na OŽÚ Městský úřad Brandýs nad Labem .

pro prodej zboží prostřednictvím přímého prodeje zboží na internetové adrese www.mandarinpet.cz

 

1.Úvodní ustanovení

 

1.1Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Marcela Filip, se sídlem 250 63 Nový Brázdim 107, identifikační číslo: 48083836, zapsané v Rejstříku živnostenského podnikání podle §71 odst.2 živnostenského zákona na OŽÚ Městský úřad Brandýs nad Labem (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky nebo kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím přímého prodeje nebo internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mandarinpet.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

 

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

 

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.4 Tyto podmínky se vztahují na všechny právní vztahy, na jejichž základě jsme provedli práce a/nebo dodali zboží. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv, v nichž jsme smluvní stranou, a všech jednání, která předcházejí uzavření jakéhokoli právního vztahu či smlouvy.


1.5. Tyto podmínky zůstávají platné, i když faktury nebo jiné dokumenty druhé strany odkazují na její vlastní podmínky nebo jiné všeobecné podmínky. Pokud nebylo dohodnuto jinak, použití obchodních podmínek druhé strany je vyloučeno. V případě rozporu mezi našimi obchodními podmínkami a ustanoveními smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy.


1.6 Dodatky, změny nebo další dohody upravující smlouvu nebo tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pouze, pokud jsme je písemně potvrdili. Vyhrazujeme si právo kdykoli neuplatnit ustanovení obsažená v těchto všeobecných podmínkách.

 

2.Uživatelský účet

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

3.Uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). 

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.Cena zboží a platební podmínky

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese 250 63 Nový Brázdim 107

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1155573/2060 vedený u společnosti Citfin(dále jen "účet  prodávajícího"); tento účet je určený pro jakoukoliv měnu.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 196199794/0300 vedený v CZK u společnosti ČSOB a.s. (dále jen "účet  prodávajícího");

- bezhotovostně platební bránou Comgate

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zdali zboží nebude zaplaceno do 5 dnů od objednávky má prodávající právo zrušit objednávku a nerezervovat dále zboží pro zákazníka.

 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


4.7. Prodávající je oprávněn požadovat částečné nebo úplné uhrazení kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu - zejména v případě, kdy kupující objednává zboží v paletovém množství.

4.8. V takovém případě je kupující povinen uhradit plnou kupní cenu včetně případných dopravných a dalších nákladů předem na účet prodávajícího, a to do doby dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím.

4.9. Prodávající je povinen odeslat zboží kupujícímu až po úplném uhrazení kupní ceny.
Změna těchto platebních podmínek je možná pouze písemnou formou a s výslovným souhlasem obou smluvních stran. 

 

4.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 5.Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit u zboží zakoupeného přes náš e-shop www.mandarinpet.cz , a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mandarinpet.cz

 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal nebo dohodou obou stran. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí .

 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 6.Přeprava a dodání zboží

 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Zdali kupující objedná zboží s platební metodou na dobírku a odmítne jej převzít , je povinen zaplatit prodávajícímu veškeré náklady spojené s dopravou objednaného zboží .

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 7.Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží které bylo zakoupeno přes webové rozhraní www.mandarinpet.cz při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 8.Podmínky pro importování zboží na objednávku kupujícího ze zahraničí


8.1.Kupující, který uskutečňuje objednávku paletového množství zboží ze zahraničí, je povinen zaslat prodávajícímu písemnou objednávku. Tato objednávka musí obsahovat název sortimentu, konkrétní počet objednaných kusů a jednotkovou a celkovou cenu. Nezbytnou součástí objednávky je rovněž dodací adresa, včetně případných dalších informací, které mohou ovlivnit proces doručení. Po obdržení objednávky prodávající potvrdí její přijetí a vystaví zálohovou fakturu. Tato zálohová faktura bude ve výši minimálně 50 % z celkové hodnoty objednávky a musí být zaplacena před dodáním zboží.

 

8.2.Kupující, který je právnickou nebo fyzickou osobou, podnikající nebo nepodnikající, který objedná zboží importované pro něj v paletovém množství, je povinen reklamovat jakoukoliv vadu zboží u prodávajícího do 4 dnů od doručení zboží. Po uplynutí této lhůty se dodané zboží považuje za neodvolatelně a bezpodmínečně přijaté druhou stranou.

8.3.Kupující je povinnen zkontrolovat dodané zboží ihned po dodání z hlediska množství, kvality, specifikací nebo jiných odchylek od toho, co bylo dohodnuto.

8.4.Pokud bude zboží poškozeno dopravcem, kupující je povinen sepsat záznam o poškození, který následně poskytne prodávajícímu. Prodávající následně využije tento záznam v rámci reklamačního řízení s dopravcem. Tento postup je nezbytný pro případné nároky na náhradu škody.

8.5.Snažíme se vždy dodržet sjednané dodací lhůty, avšak naše schopnost toho dosáhnout je závislá na včasné dodávce od výrobce.

8.6.Překročení dodacích lhůt o 14 dní nedává kupujícímu právo vypovědět smlouvu, odmítnout platbu nebo jinak neplnit své závazky. Překročení dodací lhůty nás rovněž nezavazuje k úhradě jakékoliv škody, ať už je pojmenována jakkoliv nebo vznikla z jakéhokoliv důvodu.

8.7.Veškeré náklady spojené s vrácením zboží do země výrobce, včetně, dopravy, balení a pojištění, nese výhradně kupující.

8.8.Pokud je reklamace zákazníka uznána třetí stranou / výrobcem jako oprávněná, tak výrobce předloží návrh na kompenzaci prostřednictvím prodávajícího. Jednou z nich je výměna zboží za nové, bez vad , případnou slevu na původní cenu zboží, pokud kupující souhlasí s ponecháním vadného zboží. Poslední možností je vrácení zboží a obdržení celé kupní sumy za zboží zpět.

 

 9.Vyšší moc

 

9.1 V případě zásahu vyšší moci budeme mít právo odstoupit od smlouvy v části, která ještě nebyla splněna, a to částečně nebo v plném rozsahu, nebo pozastavit plnění po dobu trvání zásahu vyšší moci. Vyšší moc v každém případě zahrnuje: požáry, stávky, výluky, sabotáže, nepokoje, vzpoury, mobilizace, válka, hrozba války,válečný stav, stav obležení, dopravní zácpy, přerušení dopravy na silnicích, vodních cestách nebo ve vzduchu, povodně, náledí a jiná zdržení při přepravě, vládní opatření, ekonomická neschopnost a povinnosti uložené EU,

nadměrné zvýšení cen energií nebo surovin a uplatnění doložky particuliere naším dodavatelem v případě dlouhodobých smluv, přerušení dodávky energie, nefunkčnost nebo nesprávná funkčnost telefonu/faxu/telefonu (sítě) a jiných komunikačních prostředků nebo provozních prostředků (počítačů atd.).), úpadku nebo pozastavení plateb dodavatelů a úplného nebo částečného selhání třetích stran, od nichž jsou služby nebo zboží objednány,

aniž bychom byli povinni prokázat jejich vliv na překážku nebo zpoždění.

 

9.2 Vyšší moc se uplatní také v případě, že si objednáme dodání zboží u třetí strany a tato strana z jakéhokoli důvodu zboží nedodá.

.

9.3 V případě zásahu vyšší moci budou naše povinnosti vyplývající ze smlouvy pozastaveny po dobu trvání zásahu vyšší moci, aniž bychom byli povinni hradit jakoukoli náhradu škody.

 

 10.Další práva a povinnosti smluvních stran

 

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

10.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mandarinpet.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

10.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 10.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

10.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 11.Ochrana osobních údajů

11.1.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

12.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu 

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13.Doručování

13.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

14.Závěrečná ustanovení

14.1. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Marcela Filip, 25063 Nový Brázdim 107, adresa elektronické pošty info@mandarinpet.cz, telefon 777 556 427.

14.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou uvedeny na webovém rozhraní www.mandarinpet.cz, neplatí pro produkty společnosti Molenkening, pro které máme výhradní zastoupení na území České republiky. Pro tyto konkrétní produkty jsou stanoveny samostatné obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.08.2023

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ  SMLOUVY 

Odstoupení od smlouvy ( pdf)